Příjemnou noc, dnes je pátek 18.10.2019, Svátek má Lukáš a zítra Michaela

MBA
Master of Business Administration

rektor

Garant:

Iva Matušíková
Ing., BBS, DiS., MBA

Marketing a sales management
Marketing and sales management


Studijní program
American Association for Higher Education and Accreditation: Marketing and sales management. Výstupem je profesní titul MBA.
Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb.
O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

 Velké vánoční slevy na školném - viz zde...

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

Komu určeno

mot-1 Tento studijní program je určen pro manažery a podnikatele, kteří odpovídají za strategické plánování a řízení podniku, pro vedoucí a specialisty marketingu, pro vedoucí a specialisty obchodního oddělení, obchodní zástupce, pro vedoucí a specialisty oddělení distribuce a další manažery a specialisty, kteří ve své práci využijí znalosti, které získají v průběhu tohoto studia.

Délka studia:

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač studium rozvolnit, nebo při nadstandardním zatížení zkrátit. Při nadstandardní zátěži studenta lze studium absolvovat i v kratším čase.

cíle studia:

Absolvent je připraven k vedení týmu a k převzetí zodpovědnosti za celou agendu marketingu a obchodu. Je připraven pracovat jako lídr marketingového a obchodního oddělení, vytvářet marketingové a obchodní strategie a dohlížet nad jejich realizací, tvorbou a úpravou textů, letáků, billboardů, inzercí, TV a rádio kampaní. Je připraven vést marketingový i obchodní tým, zajišťovat činnost prodejního a nákupního týmu, komunikovat s obchodními partnery a důležitými klienty, vytvářet marketingové o obchodní kampaně a zajišťovat dohled nad jejich realizací. Je připraven na   vyhodnocení, plánování a kontrolu budgetů, pravidelný reporting vedení společnosti, vyhledávání nových zákazníků, tvorbu obchodního plánu, jednání s obchodními partnery, uzavírání obchodních smluv, organizovat účast na výstavách a veletrzích.

Systém studia:

mot-2

Studium probíhá prostřednictvím internetových technologií. Každý měsíc dostanete studijní dokumentaci prostřednictvím internetu a vy si můžete studovat, kdy vám to vyhovuje, a odkudkoliv – z domu, z pracoviště, z chaty atd.  Snažíme se o to, abyste vše, co studujete, ihned aplikoval na svoji praxi. Samozřejmě, že vždy vycházíte ze svých dosavadních životních a profesních zkušeností.

Studijní materiály jsou koncipovány tak, aby Vám zpřístupnili současné pojetí specialisty z oboru a také nastínili očekávanou budoucnost.

Po prostudování dokumentace na konci měsíce si zpracujete v krátkém dokumentu shrnutí toho, jak můžete nové znalosti operativně využít. Tento stručný dokument odešlete tutorovi k vyhodnocení.

Na konci studia vypracujete disertační práci, ve které zpracujete problém, na který hledáte v rámci zaměstnavatele řešení, nebo vás toto téma zajímá.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Disertační práci obhájíte pře komisí, složenou z profesorů, docentů a specialistů z praxe.

Obsah studia
Modul č. 1 
Marketing
Chování zákazníka
Role marketingového a obchodního útvaru při projektování strategických dokumentů podniku.
Budování a řízení marketingového a obchodního týmu.
Jak se stát úspěšným obchodním zástupcem.
 Modul č. 2
Marketing a internetová komunikace
Reporting a controling
Sociální sítě a marketing
Umělá inteligence, big data a marketing druhé poloviny 21. století.
Závěrečný seminář

 

Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.

 

 foto Telefon: +420 606 301 224
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
  Profesorka Rushmore University v USA
  Prorektorka pro pedagogickou činnost

 

Role marketingového útvaru při projektování strategických dokumentů podniku

V tomto modulu si student MBA vytvoří svůj podnikatelský model, který propojí podnikatelskou strategii, podnikatelské cíle a podnikatelský plán s marketingovými strategiemi, marketingovými cíli a marketingovými plány marketingového útvaru. Dále si promyslí propojení marketingových cílů s cíli obchodních útvarů a k těmto cílům přiřadí cíle obchodní strategie.

Budování a řízení marketingových a obchodních týmů

Posluchač se naučí základním paradigmatům ověřeným v praxi potřebným k vybudování úspěšného, kvalitního a silného obchodního týmu. Vybuduje si přístup využití technik pro průběžné zvyšování výkonosti obchodního týmu. Seznámí se s technikami motivace obchodníků, účinnými provozními systémy, naučí se využívat techniky zvyšování výkonnosti obchodních zástupců a prodejců s cílem úspěšného prodeje. Opustí pasivní čekání na rozhodnutí zákazníka o nákupu a naučí se uzavírací techniky, využívat znalost psychologie ve vyjednávání a vybudovat si vnitřní přesvědčení o tom, že jím prodávaný produkt nebo služba jsou pro zákazníka přínosné. Naučí se využívat techniku „tah na branku" a „tlak na pilu".

Jak se stát úspěšným  obchodním zástupcem

V tomto modulu si posluchač vybuduje svůj názor na žádoucí chování úspěšného obchodního zástupce. Posoudí vlastnosti, které nesmí chybět obchodnímu zástupci a vytvoří si strategii toho, aby se sám tomuto ideálu přiblížil. Poučí se z nejčastějších chyb obchodníků, které jim v praxi snižují efektivnost. Posluchač se naučí pracovat s časem a využívat listinné i elektronické diáře, pro zefektivnění svého podnikání. Protože se ve svém okolí setká se syndromem vyhoření, který může postihnout i jeho, vytvoří si model na ochranu proti takové krizi. V závěru modulu se seznámí s budoucností, příležitostí a hrozbami digitálního věku pro obchodníky.

Marketing a internetová komunikace

Tento modul se věnuje marketingové komunikaci, jejím zásadám systému CRM a její optimalizaci. Posluchač se naučí sestavit marketingovou kampaň, návrh, tvorbu a rozpočet reklamní kampaně a jejich efektivní řízení, dále se naučí využívat reklamu na internetu, spravovat marketingové kampaně ve vyhledávačích a využívat PPC marketing. Naučí se využívat podnikový časopis jako nástroj vnitropodnikové komunikace.

Chování zákazníka

Tento modul přinese nové poznatky o chování zákazníka, analyzuje typy nákupního chování zákazníka, faktory, které ovlivňují chování kupujících, způsob jak je oslovit. Zabránit demotivaci nejen v kamenném obchodě, ale i v e-shopu. Zabývá se nejen tím, jak na internetu u zákazníka stimulovat emoce a motivovat jej ke koupi, ale i k tomu, aby se do obchodu vracel. Závěrečná část tohoto modulu je věnována neuromarketingu a v mystery shoppingu.

Umělá inteligence, big data a obchod

Marketing a obchod začíná významně využívat big data, která zpracovává prostřednictvím umělé inteligence. Marketér a obchodník se proto v tomto modulu seznámí se základními principy strojového učení, se základními principy uplatnění umělé inteligence v on-line marketingu, s rizikem a příležitostmi, které přináší.  Absolvent se seznámí s možnostmi využití umělé inteligence na zlepšení kontaktů se zákazníky, s možnostmi zpříjemnění nabídky a s důsledky umělé inteligence na změnu nákupní zkušenosti, prodeje a reklamního trhu. V další části tohoto modulu se seznámí student s možností využívání big dat a jejich využití k vytvoření hodnoty pro zákazníka.

Reporting a controlling

Tento modul obsahuje informace o možnosti využití reportingu a controllingu v práci marketingového a obchodního útvaru. Marketingově obchodní útvar zpracovává velké množství dat v IT systémech, reporting dokáže zpracovat a vyhodnotit tato data a díky tomu zkvalitnit přijímání strategických rozhodnutí, včetně jejich dopadu. V části controlling se posluchač zaměří do dvou oblastí a to samotného procesu řízení (plánování a controlling) a do jeho informační podoby. Posluchač se naučí permanentnímu srovnávání skutečného průběhu podnikatelského procesu se žádoucím stavem, vyhodnocováním odchylek a aktualizaci cílů

Umělá inteligence, big data a marketing 2. poloviny 21. století

Marketing a obchod začíná významně využívat big data, která zpracovává prostřednictvím umělé inteligence. Marketér a obchodník se proto v tomto modulu seznámí se základními principy strojového učení, se základními principy uplatnění umělé inteligence v on-line marketingu, s rizikem a příležitostmi, které přináší.  Absolvent se seznámí s možnostmi využití umělé inteligence na zlepšení kontaktů se zákazníky, s možnostmi zpříjemnění nabídky a s důsledky umělé inteligence na změnu nákupní zkušenosti, prodeje a reklamního trhu. V další části tohoto modulu se seznámí student s možností využívání big dat a jejich využití k vytvoření hodnoty pro zákazníka.

Sociální sítě

Posluchač se seznámí s problematikou využití sociálních sítí v práci podnikatele, jak zvolit správnou sociální síť pro podnikání, jak si vytvořit svoji strategii pro sociální sítě, jaký přístup volit k etickým a sociálním problémům a rizikům sociálních sítí. Seznámí se také s problematikou vztahů sociálních médií, zaměstnanců a zaměstnavatele. Vytvoří si pravidla chování na sociální síti, která bude na svém pracovišti prosazovat

Závěrečný seminář

Posluchač si s ohledem na svoji pracovní pozici a záměr rozvoje kariéry vybere téma své závěrečné práce. Na seminářích jsou probírány následující okruhy:

 • Požadavky na závěrečnou práci
 • Požadavky na vedoucího a oponenta závěrečné práce
 • Norma ČSN 690, platná od 1. 4. 2011
 • Psaní odborných textů
 • Práce s uživateli v průběhu řešení závěrečné práce
 • Stanovení cílů závěrečné práce
 • Strategie a techniky vypracování závěrečné práce (úvod, obsah práce, závěr, atd.)
 • Využití průzkumu a aplikovaného výzkumu
 • Cíle, projekt a realizace pilotního provozu
 • Systém obhajob (před uživateli, před zadavateli, před útvarem)
 • Obhajoba závěrečné práce
 • Archivace výsledků práce posluchače v průběhu studia.

Den otevřených dveří

2. 11. 2019 | 8:00 - 12:00

Novinky

Ukázky učebních textů

Ukázka závěrečných prací