Dobré odpoledne, dnes je úterý 23.7.2019, Svátek má Libor a zítra Kristýna

MBA
Master of Business Administration

Garant:

Iveta Hashesh
Mgr., Ph.D., MBA
Profesorka Rushmore University v USA

Specializace:

Leadership Master Program


Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: Leadership Master Programme. Výstupem je profesní titul MBA.
Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb.
O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

 

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění, s možností zahájit studium již v červenci 2019

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno

leader-1Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech stupňů, personalistům, ředitelům a učitelům škol, pracovníkům veřejné správy. Prioritně je určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale o přijetí mohou požádat i praktici se středoškolským vzděláním s potřebnou praxí. V takovém případě uchazeč doloží popis své dosavadní praxe a studií, jako součást procesu rozhodování o přijetí ke studiu. I když náš komplex opustilo již více, než 7 917 absolventů, MBA a LLM u nás nejsou masovou produkcí. Každý náš absolvent je rozvíjen jako exkluzivní originál.

Délka studia:

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Přihlásit se můžete kdykoliv, protože když se sejde skupina přihlášek ke stejné specializaci, zahájíme studium bezodkladně. Na nic nemusíte čekat.

Informace o systému a cílech studia

leader-2

Studium probíhá on-line formou studia. Tento vzdělávací program je vhodný pro začínající i zkušení manažery. Začínajícím manažerům pomůže nalézt svoji budoucí cestu budování mezilidských vztahů a svého, jedinečného systému řízení. Zkušený manažer si utřídí mnohé otázky, na které mu v každodenním spěchu obvykle nezbývá čas.

Posluchači se naučí chápat roli lídra v podniku, principy leadershipu, jak budovat důvěru a zvyšovat vliv na ostatní, jak komunikovat se svým týmem - probouzet v druhých talent a nadšení a vést je k zodpovědnosti, jak definovat a objasňovat cíle a úkoly pro svůj tým; odstraňovat překážky, které druhým ztěžují práci, jak optimálně propojit práci týmu s cíli organizace a dosahovat tak mimořádné výkonnosti a efektivity, naučí se zaměřit se na skutečně nejdůležitější cíle organizace, dosahovat vytyčených cílů zavedením systému realizace klíčových priorit, vytvářet srozumitelné a fungující pracovní postupy a využívat zpětnou vazbu od zákazníků.

Držitelé profesního titulu MBA získají rozsáhlé kompetence v oblasti lidských zdrojů, komunikace, psychologie a sociologie, budování podnikové kultury a etiky, atd. Zvláštní důraz je kladen na problematiku vedení týmů, motivace zaměstnanců, řešení problémů produktivity na pracovišti. Program je projektován tak, aby posluchačům poskytl nejnovější poznatky i praktické kompetence pro situace, s nimiž se denně setkávají.

V průběhu studia je cíleně aplikován leadership a niterný leadership na formování osobnosti posluchače.

Obsah studia
Modul č. 1  
Efektivní komunikace
Leadership a niterní leadership
Management a Marketing
Psychologie a sociologie
Náš svět za deset let
Modul č. 2 
Budování podnikové kultury a etiky firmy
Řízení lidských zdrojů a personalistika
Ochrana osobních údajů - GDPR
Aplikace pedagogiky do práce manažera
Závěrečný seminář

 

Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.

 

  Telefon: +420 606 301 224
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
  Profesorka Rushmore University v USA
  Prorektorka pro pedagogickou činnost

Efektivní komunikace

Význam komunikace v současné společnosti, emocionální a vztahová inteligence, rétorika
a osobní komunikační systém manažera ve školství, profesní komunikační systém manažera ve školství, normy pro úpravu písemností, komunikace a řízení změn, konflikty a řízení krizí, politika a komunikace, specifika komunikace ve škole a ve třídě.

Leadership a niterní leadership

Základy leadershipu ve škole, MBTI, vedení a řízení, dovednosti leadera, kultura školy, principy rozvoje leadershipu, typologie osobnosti, budování sebedůvěry a překonání nesmělosti, jak získat důvěru okolí, sedm návyků vůdčích osobností podle Coveye, od efektivnosti k výjimečnosti,  niterný leadership   čtyři potenciály člověka, jak se stát niterním leaderem a budovat kariéru, jak vychovávat leadery. To jsou stručně vyjmenované oblasti, které musí zvládnout každý lídr. Základem úspěšnosti lídra je ale vnitřní emoční dispozice, úcta k lidem, sociální cítění a snaha pomáhat. I to je cíle tohoto modulu.

Management a  Marketing

Modul management vytváří základ pro studium dalších předmětů Svět se potácí s globální nejistotou, jakou ještě nezažil. Dnešní management je o rychlých změnách, zkrácené době pro rozhodování i inovace a především o mladé generaci, která už v práci odmítá trávit veškerý čas. Byznys nemá moc času na to, aby analyzoval. Náš absolvent se musí přeorientovat na permanentní inovace, na rychlé zavádění novinek.

Od moderního manažera se očekávají úplně jiné vlastnosti. Musí být zvědavý, toužit po změně, mít odvahu pro boj a počítat s tím, že ne každá novinka se ihned  shledá s pochopením. Klíčové jsou nové nápady a především – schopnost realizovat je co nejrychleji. Proto jsou tyto problémy cílem rozvoje manažerských kompetencí našich posluchačů. Samozřejmě, že základem jsou klasické metody řízení. Jen s nimi, bez respektování nové situace, ale dnes manažer neprorazí.

Součástí studia tohoto předmětu je stručné seznámení s globálním vývojem podnikatelského prostředí světa a odtud vyplývající potřebou inovace strategického řízení podniků.

Modul marketing navazuje svým obsahem a pojetím na výuku managementu. Na úspěšnost (ziskovost) komerčního projektu nebo firmy mají vliv tři věci. Marketing, obchod a management.

Marketing, který má zajistit dostatek nových zákazníků (Neustále sledujeme a měříme obrat u nových zákazníků).

Obchod má zajistit dodatečný příjem do firmy (Neustále sledujeme  a měříme: celkový obrat z prodeje).

Management, který má zajistit, že firma nebo projekt bude co nejefektivnější (Měříme: ziskovost).

Současný marketing se během posledních deseti let zásadně změnil. Ale i dnes  podléhá informačnímu mixu, který nabízí internet. Moderní marketing se snaží správně vyhodnotit reakce zákazníka a bleskově na ně reagovat.

Stejně jako u modulu Management se snažíme propojit klasický marketing s „novým“ marketingem a vedeme posluchače, aby pro svoji firmu analyzovali potřebné změny.

Psychologie a sociologie

Studium psychologie je zaměřeno na vybrané psychologické problémy praxe posluchače. Získané poznatky umožní absolventovi lépe poznat člověka, porozumět jeho prožívání
a chování. Získané znalosti aplikuje posluchač do oblasti psychologie při volbě povolání, psychologie ve sportu, psychologie v partnerských vztazích, psychologie při vyjednávání a do běžných životních situacích, ve kterých se člověk octne.

Posluchač se seznámí s tím, jak efektivně uplatňovat sociologické přístupy ve své práci se svým týmem, pochopí význam formální a neformální struktury organizace, bude schopen správně analyzovat důsledky demografické, profesní a kvalifikační struktury podniku, chování pracovníka v pracovní skupině, kvalifikovaně řídit procesy adaptace a sociální adaptace českých i zahraničních pracovníků, naučí se řešit dílčí konflikty mezi členy pracovního týmu, pracovat s okolním prostředím podniku, aplikaci sociologie v praxi manažera, specifika pracovní skupiny a pracovního týmu atd.

Náš svět za deset let

Svět a životní prostředí člověka se velice rychle vyvíjí. Pokud člověk chce něco plánovat, potřebuje vědět, jak bude vypadat jeho prostředí za několik let. Bohužel, svět se vyvíjí tel rychle, že se jen velice těžko odhaduje, kde bude za deset let. Vzali jsme měřítko desíti let jako dobu, na jejíž konec lze mlhavě dohlédnout. Nakonec v té době bude svět takový, jak si jej právě my vytvarujeme. Proto je součástí tohoto studia také tento modul, v němž se má student pokusit co nejlépe, na základě současných znalostí, odhadnout, kam bude se svými strategiemi on a jeho spolupracovníci směřovat.

Budování podnikové kultury a etiky firmy

V rámci předmětu, bude kladen důraz na porozumění etické dimenze těch sociálních oblastí, které jsou spojeny s podnikatelskou činností, se zaměstnáním, výkonem jistého povolání či se specifickými profesemi, pro něž vznikají rozličné etické kodexy. Studium předmětu umožní posluchačům aplikovat a inovovat ve své praxi manažerskou kulturu, etiku, společenskou odpovědnost firmy, a využívat souvislost etiky se strategií firmy. Dalším tématem bude analýza firemní kultury ve vztahu k problémům managementu. Zmíněny budou i postupy, rizika při utváření firemní kultury. Posluchač si vybuduje cíle rozvoje etiky ve své firmě, promyslí a inovuje etický kodex, a pokud jej firma nemá, pod vedením tutora jej vypracuje. Součástí předmětu bude i etiketa v pracovním a společenském styku, specifika etikety
v některých zemích a společenská odpovědnost firem – historický vývoj, definice pojmu, klíčové oblasti, výhody zavedení a praktická realizace.

Řízení lidských zdrojů a personalistika

Cílem tohoto předmětu je vybudovat u posluchače znalosti, dovednosti a kompetence z oblasti personální práce v podniku, organizace personální práce a personalisty, vybudování kompetencí pro analýzu vnějšího prostředí podniku a personální činnosti, popis a analýzy trhu práce v ČR a EU, vliv sociální politiky vlády na podnikatelský sektor a na konkrétní podnik, aplikace pracovního práva do práce manažera, strategie, politiky a plánování lidských zdrojů, plánování lidských zdrojů v podniku, postup při vytváření pracovních úkolů a pracovních míst, získávání, výběr, adaptabilita a vnitřní mobilita pracovníků, organizace práce a pracovní podmínky, dělba práce, pracovní postup, organizace pracovní doby, pracovní prostředí, bezpečnost a ochrana osobních zdraví při práci. K rozvoji posluchače přispějí také kompetence v oblasti založení a vedení personální dokumentace, plánování v systému personální práce a vybudovaná schopnost aplikace Time management ve své práci.

Ochrana osobních údajů

Cílem modulu je dobře se seznámit s GDPR. Následně na požadavky těchto norem promyslet si specifika projektu jejich realizace v instituci. Výstupem tohoto modulu bude podrobné seznámení se zněním stávajících norem, především GDPR a promyšlení povinností a cílů jednotlivých útvarů a pracovníků, včetně organizační struktury, doplňků pracovních smluv, dopadu na obchodních smluv, se zněním nově přijímaných zákonů a dalších norem atd.

Psychologie a organizační chování

Vedoucí pracovník na každé úrovni by měl znát základní psychologické pojmy jako jsou osobnost, motivace, kompetence a další.

Cílem tohoto kurzu je postihnout některé psychologické aspekty lidského konání, které mají význam v každodenním pracovním procesu. Jejich znalost přispívá k lepšímu porozumění chování a jednání kolegů, podřízených či nadřízených. A to zase přispívá k lepší komunikaci a mezilidským vztahům na pracovišti.

Cílem tohoto kurzu je také  zlepšování firemní kultury přispívá znalost tzv. „organizačního chování“ pracovníků. Organizační chování se zabývá chováním lidí v organizacích, přičemž se snaží těchto poznatků využít ve prospěch organizace a jejich řízení. Jedná se o syntézu oborů sociologie, psychologie, managementu a ekonomiky. Na rozdíl od těchto vědních oborů vychází naše pojetí  organizačního chování z praktických problémů – z potřeb organizací. Zaměřuje se proto mimo jiné na vliv organizace na chování lidí, individuální rozdíly mezi lidmi v organizaci, organizační kulturu, vztahy mezi lidmi a organizační strukturou ale i komunikací v organizaci, vztahy na pracovištích, konflikty, motivací, rozvojem potenciálu zaměstnanců i jejich kariérou. S ohledem na potřeby posluchače  jsme do obsahu tohoto kurzu zařadili následující moduly:

 • Vývoj organizací
 • Organizační vztahy
 • Organizační kultura

Závěrečný seminář

Posluchač si s ohledem na svoji pracovní pozici a záměr rozvoje kariéry vybere téma své závěrečné práce. Na seminářích jsou probírány následující okruhy:

 • Požadavky na závěrečnou práci
 • Požadavky na vedoucího a oponenta závěrečné práce
 • Norma ČSN 690, platná od 1. 4. 2011
 • Psaní odborných textů
 • Práce s uživateli v průběhu řešení závěrečné práce
 • Stanovení cílů závěrečné práce
 • Strategie a techniky vypracování závěrečné práce (úvod, obsah práce, závěr, atd.)
 • Využití průzkumu a aplikovaného výzkumu
 • Cíle, projekt a realizace pilotního provozu
 • Systém obhajob (před uživateli, před zadavateli, před útvarem)
 • Obhajoba závěrečné práce
 • Archivace výsledků práce posluchače v průběhu studia.

Novinky

Den otevřených dveří

31. 8. 2019 | 8:00 - 12:00

Ukázky učebních textů

Ukázka závěrečných prací